Referater 2021

Referat 01.12.2021

Referat 18.10.2021

Referat 19.04.2021

___________________________________________

Bestyrelsesmøde i Fraktionen af Kliniske Undervisere - Online 01.12.2021

Deltagelse: Uffe Holmsgaard Rasmussen, Catharina Bøgelund Hansen, Lars Engelst Petersen,
Ann-Louise Lunddahl, Nadia Ørbæk og Sanne Frisch
Ref. Sanne Frisch

Ad 1 ) Godkendt
Ad 2) Det foreslås at vi venter med at konstituere os med ny formand/kvinde
efter general forsamlingen den 9. februar 2022. På dette tidspunkt håber
vi der er repræsentanter fra UC Absalon (i stedet for Uffe) og fra VIA
Holstebro (i stedet for Jens).

Ad 3+4) Godt og konstruktivt møde vedr. temadagen, som formentlig bliver den
12. okt. 2022. Der satses på en dag fra 9.30 til 15.00 på Odin HavnePark i
Odense. Michael Poulsen, Sanne og Ann-Louise fortsætter at arbejde
videre med oplægsholder og moderator – flere er i spil.
Det aftales at der laves en lille reklame for dagen allerede nu (Ann-Louise
og Sanne brygger sammen).

Ad 5) Kort orientering og nyt fra Regions Konference, hvor en forsker fra
Karma blev fremhævet i forhold til ”Prekariatet” - en betegnelse for folk
som stykker deres arbejdsliv sammen af mange forskellige stillinger. Og
dermed måske ikke opnår en god tilknytning til én arbejdsplads.
Ad6) Nadia har aftale 31/1 med Lene Tanggaard for at præcisere hendes
oplæg til GF. Ann-Louise tilføjer/præciserer enkelte punkter, sender
dette til Nadia. Ligeledes problematiserer Uffe, blendet learning i en
professionsuddannelse – han sender også til Nadia.

Ad7) Catharina laver forslag til dagsorden til Årsmødet den 9. feb. 2022, så
dette kan komme ud på hjemmesiden og i div. Regioner inden jul.
Ad8) Bestyrelsens medlemmer køber selv billetter til Fagkongres og får

refunderet af Agnes.

___________________________________________

Referat af bestyrelsesmøde i Fraktionen af kliniske undervisere – Kolding 18.10.2021

Fremmødte: Ann Louise, Catharina, Nadia, Uffe og Lars
Afbud: Sanne (og Jens som jo er droppet ud af fællesskabet)
Referent: Lars

Dagsorden:

1 - Godkendelse af referat

2 - Bordet rundt

3 - Evaluering af årsmødet

4 - Status på og planlægning af dag med Katznelson og Birkmose

5 – Funktionsbeskrivelsen

6 – Kommunikation til medlemmerne

7 – Generalforsamling 2022

8- Turnus for nyuddannede

9 – Bagfys. – kvalitet i læringsrummet.

10 – Evt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - referatet godkendes.

2 - refereres ikke.

3 – Nadia: Der har været forvirring og fejl angående annonceringen.
Måske skal der være en klarere fastlagt procedure for dette – under alle omstændigheder har vi hver især en forpligtigelse til at gå tilbage og reklamere for arrangementerne.
Endvidere så kører nyhedsbrevene fra Fysio.dk-platformen nu bedre end før.
Uffe: Spændende med Gitte Frydenlund og særligt at få øjnene op for, at der i bogen er så lidt fokus på virkeligheden i hospitalsverdenen. Nadia har faktisk læst bogen og synes, at der er
up´s and downs (hvilket også blev tydeligt på dagen – red.)!
Lars: Der blev brugt for meget til på bogens tilblivelse og for lidt på indhold.

”Klar tale eftermiddagen” blev lidt forstyrret af noget lokalebøvl – heldigvis var vejret fint, så vi kunne være lidt under åben himmel. Generel enighed om, at oplægget fungerede som den appetizer til Calgary-Cambridge Guiden, vi havde lagt op til.

4 – Ann Louise har talt med Michael Poulsen, DFys.

Anbefalingen er, at vi skal gå efter et større arrangement, der ikke kun appellerer til KUFére, men også undervisere på UCérne, ledere TR og evt. AMIR++
Der er ingen DFys-kroner at hente, men mulighed for bistand i form af hjælp til grafisk opstilling og lignende.
Vi arbejder på at nedsætte en arbejdsgruppe – Ann Louise og Sanne melder sig – de beder os andre om hjælp ved behov.
En mulig skitse kunne være, 2 oplægsholdere af 45 min. Birkmose og Katznelson (evt. krydret med Chr. Hjortkjær og/eller Anders Petersen) med efterfølgende paneldebat.
Spørgsmålet er, om vi også skal bruge penge på en moderator – det skal vi nok - og gerne en med journalistisk baggrund.


5 – I forhold til funktionsbeskrivelsen har Lars forfattet et brev til rektorforsamlingen. Vi diskuterer oplægget igennem.
Lars sender brevet til Marianne Krog Rasmussen – uddannelsesleder på Aarhusskolen, som bærer det videre ind i rektorforsamlingen, der afholder møde i november.
Lars sender det endvidere til Tine Hasselbrinck Madsen (forperson for ”Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar”) - Uffe sender det til Morten Gravesen (formand for ”Sektionen for arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte”) for at holde gryden lidt i kog.
OBS: På mødet talte vi ikke om kontakten til DFys - efterfølgende har Ann Louise og jeg talt om at Ann Louise stikker en finger i jorden ift. om Michael Poulsen også er ”vores ven” i den henseende.

6 – Kommunikation til medlemmerne
Hjemmesiden og dennes design - Nadia kommer med flere forslag til redaktionelle (farver og billeder) da vi ikke kan ændre grundlæggende på opstillingen af indholdet.
Nadia har fået ned glimrende ide, at man kan udskrive en logokonkurrence og invitere grafikerskolens elever til at deltage!!
Nadia udskriver en konkurrencen med en førstepræmie på 2500,- kr.
Rammerne er, at det skal være 8-kantet Danske Fysioterapeuter-agtigt - og signalere klinisk undervisning.
Vi diskuterer hvad skal ligge på hjemmesiden og hvad der evt. skal ud.
Nadia (??) tager kontakt til DF og informerer Agnes ift. hjemmesideopdateringen, der medfølger en opskrift til hvilke farver vi gerne vil have hvad der skal slettes.

Nadia og Catharina har udarbejdet et forslag til en pjece som vi arbejder videre med – den tænkes af kunne uddeles til vore kollegaer på KUF´møder og fortæller kort om fraktionen og henviser til den snart lækre og opdaterede hjemmeside.

7 - Generalforsamling 2022:
Vi sigter efter uge 5-6 (alternativt mandag i uge 9). Nadia vil spørge Lene Tanggard (noget om tavs viden – praksislæring ++). Alternativt andre, der kan sige noget om Tavs viden.
Ellers kan vi gå med enten Christian Hjortkjær (om følelsen af at være utilstrækkelig) eller Anders Petersen (nutidens unge – om at fokusere mere på terapeutidentitet frem for karakterræs).

8- Turnus for nyuddannede.
Vi skal være opmærksomme på, at der er mange potentielle afledte faktorer:
– vil der også være plads til samme mængde og kvalitet af klinisk undervisning i grunduddannelsen?
– vil det kunne udhule normeringerne – hvis turnuskandidaterne skal producere/drifte?
- hvad med læringsmiljøet i turnusåret?
Vi taler om muligheden for at lave et onlinemøde med Michael Poulsen (DFys) ved førstkommende bestyrelsesmøde – Ann Louise spørger ham om han er klar på det.
Dette for at vi kan være bedre klædt på med argumenter og erfaringer andre steder fra - til når vi eventuelt ville støde på diskussionen.

9 – Bagfys. – kvalitet i læringsrummet.
Vi diskuterer problematikken ift. om man altid har en "bagfys." der er ansvarlig for, at den studerende ikke overser noget – eller når der er vanskelige problematikker.
Nogle gange går de studerende ind med en færdiguddannet og varetager/eller overtager dele af behandlingen. Hvilket ansvar her bagfyssen og hvilket påhviler den kliniske underviser?
Vi kommer nok til at tage det op igen ved en senere lejlighed – evt. næste møde!?

10 – Evt.
- Nadia videresender et bilag til os fra Agnes som vi skal bruge til kørselsrefussionsansøgninger.

Vi taler kort om muligheden for om DFys kunne afvikle temadage for nyuddannede der kommer til at stå i svære situationer i felten med gråzoneproblematikker a´la
”Hvad er fysioterapi og hvad er rene plejeopgaver?”
Vi aftaler at Ann louise rejser dette på dialogmødet for repræsentantskabsvalgte i november.

___________________________________________

Referat af bestyrelsesmøde 19.04.2021

Bestyrelsesmøde (over Teams) i Fraktionen af Kliniske undervisere

Tilstede: Lars Engelst Petersen, Uffe H. Rasmussen, Nadia Ørbæk, Ann-Louise Lunddahl, Catharina Bøgelund Hansen og Sanne Frisch

Afbud: Jens Olesen

Referent: Sanne Frisch

1) Dagsorden godkendt

2) Runde i regionerne   

Nadia: det kan godt mærkes at de studerende ikke kender hinanden. Derfor mere manuelt med patienter. Studerende er taget ud af vaccineprogrammet. 

Uffe: studerende har overrasket fagligt. Absalon har fået en pulje penge, hvilket betyder at teoretiske undervisere kommer rundt på besøg. Og at de kalder de studerende ind på skolen i to dage. Ved ikke helt hvad de skal undervises i.

Ann-Louise: også gået godt, måske fordi det er gode studerende. Lidt presset på pladsen rent fysisk. Laver helt almindeligt fys-arbejde og regionsarbejde. 

Sanne: OUH lukker rehabiliterings afdelingen pr. 1. juni 2021 og alle terapeuter inklusiv kliniske undervisere skal ansættes decentralt på afdelingerne. Spændende hvordan det bliver for de kliniske undervisere der. Sanne har oplevet flere studerende, som overvejede helt at droppe uddannelsen grundet Corona og on-line undervisning.

Catharina: gået godt efter et godt benarbejde blandt kollegaer. Savner også andre kliniske undervisere til fysisk møde. 

Lars: mest presset af sygemeldt kollega, helt frem til feb. 2022. Skal undervise i ”klar tale” på sin arbejdsplads. Har også oplevet meget usikre studerende – men alt gik godt.

 

3) Ekstraordinær Generalforsamling   

Der skal indkaldes til ekstraordinært Generalforsamling 1. september 2021 kl. 9.00-15.00 (ekstra ændring: at vi laver valgperioderne i fraktionen om til 3-årige perioder) Vi aftaler at indbyde Gitte Frydenlund, hun vil komme ”den fysioterapeutiske undersøgelse”. 

Derudover undersøger Nadia om der kunne komme nogen og sige noget om sårbare studerende i corona tiden fra; center for ungdomsforskning www.cefu.dk Podcast – 10 tendenser i ungdomslivet: https://www.cefu.dk/media/644534/nyhedskasse-podcast.png

Nadia afventer hvilke aftaler Ann-Louise laver.

 

4) Fraktion eller Selskab?

Den er lagt ned. Dels fordi vi derved kunne begrænse os til at arbejde med det pædagogiske. Og at vi skal i stedet for forbedre vores samarbejde med SALS sektionen. Så vi sammen kan sikre og gøre betingelserne for de studerende bedre. Samt arbejde for bedre vilkår for de kliniske undervisere sammen med SALS.

 

5) Funktionsbeskrivelse

Uffe tager det videre til Morten Gravesen, formanden for sektionen for arbejdsgivere-ejere-og eller ansatte. Ann-Louise tager fat i Tina Hasselbrink (SALS). Begge for at høre hvordan de kan hjælpe med at få legitimeret vores funktionsbeskrivelse og for at give den mere tyngde. 


6) PR

– hvordan bliver fraktionen til en STOR sten på vejen? Så folk opdager os. Vi er i dialog med Ann-Sofie Ort. Husk at sætte et fast punkt på, på vores respektive møder rundt omkring i regionerne. At reklamere hver især for fraktionen til nye kliniske undervisere. Nadia ser på hjemmesiden en gang til sommer, for at opdatere og gøre den lidt mere lækker.


7) Fagkongres 

Dialog med Michael Poulsen hos DF. Han vil rigtig gerne hjælpe os. 

Vi ligger i et ”socialt spor” på fagkongressen. Vi må gerne være super specifikke i vores ønsker/forslag. Vi satser fortsat på en hel dag. 

Vi sætter en arbejdsdag den 27. maj 2021, hvor det kun skal handle om fagkongres. Ann-Louise har allerede indkaldt i Outlook mødet bliver fysisk hjemme hos Ann-Louise.

Vi forbereder alle det som tidligere har været snakket om og vi tjekker op på det som vi hver især havde liggende i pipelinen inden mødet den 27. maj.

8) Turnus – løs snak om evt. fordele og ulemper; vil formentlig forlænge uddannelsen.  Vi vil hellere have dem ud i længere praktikker, selvom det nok ikke er den vej udviklingen går. Snakken ender ud i snak om at det bør italesættes i endnu højere grad, at nyuddannede er ansatte med basis i orden. Først derefter skal de til at dygtiggøre sig i specialer eller bare blive trygge i basis. At man er opmærksom på hvad man forventer af nyuddannede.

Evt. Danske fysioterapeuter efterlyser at vi som fraktion får en sikker mail. Ellers kan der ikke sendes medlemslister til os. Uffe snakker med DF om det.

 

Punkter til næste møde:

  • IDÈ til fagkongressen:
  • Et oplæg til dialog kunne være; ”hvilke fysioterapeuter leverer vi fra UC'erne efter endt uddannelse?”
  • Turnusordning efter endt uddannelse? En god eller dårlig ide?

___________________________________________

Bestyrelsesmøde i Fraktionen af Kliniske Undervisere - Online 01.12.2021

Deltagelse: Uffe Holmsgaard Rasmussen, Catharina Bøgelund Hansen, Lars Engelst Petersen,
Ann-Louise Lunddahl, Nadia Ørbæk og Sanne Frisch
Ref. Sanne Frisch

Ad 1 ) Godkendt
Ad 2) Det foreslås at vi venter med at konstituere os med ny formand/kvinde
efter general forsamlingen den 9. februar 2022. På dette tidspunkt håber
vi der er repræsentanter fra UC Absalon (i stedet for Uffe) og fra VIA
Holstebro (i stedet for Jens).

Ad 3+4) Godt og konstruktivt møde vedr. temadagen, som formentlig bliver den
12. okt. 2022. Der satses på en dag fra 9.30 til 15.00 på Odin HavnePark i
Odense. Michael Poulsen, Sanne og Ann-Louise fortsætter at arbejde
videre med oplægsholder og moderator – flere er i spil.
Det aftales at der laves en lille reklame for dagen allerede nu (Ann-Louise
og Sanne brygger sammen).

Ad 5) Kort orientering og nyt fra Regions Konference, hvor en forsker fra
Karma blev fremhævet i forhold til ”Prekariatet” - en betegnelse for folk
som stykker deres arbejdsliv sammen af mange forskellige stillinger. Og
dermed måske ikke opnår en god tilknytning til én arbejdsplads.
Ad6) Nadia har aftale 31/1 med Lene Tanggaard for at præcisere hendes
oplæg til GF. Ann-Louise tilføjer/præciserer enkelte punkter, sender
dette til Nadia. Ligeledes problematiserer Uffe, blendet learning i en
professionsuddannelse – han sender også til Nadia.

Ad7) Catharina laver forslag til dagsorden til Årsmødet den 9. feb. 2022, så
dette kan komme ud på hjemmesiden og i div. Regioner inden jul.
Ad8) Bestyrelsens medlemmer køber selv billetter til Fagkongres og får

refunderet af Agnes.