Referater 2022

Referat 18.03.2022

Referat 13.06.2022

Referat 02.09.2022

Referat 11.10.2022

___________________________________________

Bestyrelsesmøde i Fraktionen af Kliniske Undervisere - 18.03.2022

Mødested: Virtuelt/fysisk. Ann har inviteret over teams til dem, der ikke er med på fagkongres og kan mødes fysisk dér. Der er indkaldt via Outlook/teams.

Deltagere: Lars, Uffe, Jakob, Nina, Ann, Sanne, Nadia, Catharina og Charlotte.

Bemærkninger til dagsorden: Prioriterings-rækkefølgen og tidsforbrug på punkterne ændres/planlægges på dagen.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat, eller har vi godkendt det?
 2. Bordet rundt kort. Nye bestyrelsesmedlemmer.
 3. Konstituering
 4. Orientering fra Sanne og Ann vedr. temadagen i oktober
 5. Evaluering af årsmødet i februar 2022.
 6. Evt.

Ad 1 
Er godkendt (Det er aftalt at man kommer med indvendinger umiddelbart efter referat)

Ad 2
Med på Teams var tre nye medlemmer; Jakob Rahbek-Slott fra Sorø kommune., Nina Foldberg fra privat praksis og Charlotte Holdsted fra Gødstrup sygehus – velkommen til jer J

Ad 3
Ann Louise bød sig til som ny formand og blev enstemmigt valgt. Catharina og Sanne fortsætter i et samarbejde om udsendelse af dagsorden og referat. Vi ønsker fortsat at benytte Agnes Engemann som kasserer og Bodil Thomsen som revisor.

Ad 4
Ann Louise og Sanne har i samarbejde med Michael Povlsen fra DF fået temadagen den 26.oktober på plads. Se vedhæftede foreløbig plan og oplæg. Vi forsøger at få gang i Line Vandborg Sjodsholm fra Odense kommune til at sidde med i panelet som repræsentant for lederne. Hvis det ikke går, kan Naja Henriksen fra Bispebjerg være et andet bud. (se vedhæftede fil)

Ad 5
Evaluering sættes på som punkt til næste møde.

Ad 6
Under evt:

 • Lars orienterer om arbejdet med udarbejdelse af ny fagbeskrivelse for kliniske undervisere. Næste møde afholdes den 4. maj og der forventes et udkast efter sommerferien. Måske skal det sendes til høring/gennemlæsning hos lederrådet og ledelserne på UC´erne.
 • Catharina og Nadia har den 21/3 et møde vedr. opgradering af fraktionens hjemmeside.

Punkter til næste møde:

 • Bordet rundt, præsentation af alle
 • Hvad består arbejdet i fraktionen af?
 • Hvordan evalueres der fra studerendes side i de forskellige regioner?
 • Evaluering af årsmødet

Ref. Sanne Frisch

___________________________________________

Bestyrelsesmøde i Fraktionen af Kliniske Undervisere - 13.06.2022

Tilstede: Charlotte Holsted, Lars Engelst Petersen, Marianne jarlskov Bøgelund, Nadia Ørbæk, Catharina Bøgelund Hansen, Jakob Rahbek-Slott, Ann-Louise Lunddahl, Nina Foldberg Charbert og Sanne Frisch.

Ad 1 - Punkt 5 skubbes til sidst på dagsordenen.

Punkter fra sidste møde;

                         A – evaluering af årsmøde 9. februar 2022. Lidt få tilmeldte, kunne skyldes placering og Corona. Godt med mange ”break-ups” så erfarne og nye kliniske underviser kunne dele synspunkter. Flere gav udtryk for at det var lidt bøvlet at deltage online. Ellers god idé med online mulighed. Der skal arbejdes på en nem måde at deltage på fremadrettet.

                         B – Præsentation af hvad der arbejdes med i Fraktionen. Forslag om at søge samarbejde med ergoterapeuternes ”Klub for kliniske undervisere” og Jordemødrene. Lars tager kontakt til ergo. Sanne undersøger hos jordemødrene.

                         C – Punktet ang. Evalueringspraksis skubbes til næste møde den 11. okt. 2022

Ad 2                  Der er enighed om at fysiske møder fungerer bedst, men at disse kan erstattes eller være delvist online. Det aftales at møder ligger fast; mandag i uge 9 + onsdag i uge 24 + tirsdag i uge 41. Fysiske møder holdes i Sundhedshuset i Kolding kommune. På næste Generalforsamling forestår vi vedtægtsændring af § 8, således at ”først i marts” også kan være en mulighed for afholdelse af GF.

Ad 3                  Nadia bliver tovholder på nyt nyhedsbrev. Fast skabelon, på sigt med nyt logo. Udkommer fast i uge; 12+27+44 /deadlines i uge 11,26 og 43)

Der foreslås at nye medlemmer får tilsendt en velkomstmail fra formanden. Anne Louise følger op på hvorfor hun ikke får besked om nye medlemmer.

Ad 4                  Ann-Louise opfordrer til at vi gør en indsats for at få medlemsantallet op over 200. Dette vil betyde at vi kan opstille to personer til repræsentantskabet. Ann-Louise følger op på hvordan medlemsskaren er fordelt i landet. Nadia sender genoptryk af lille reklame-folder vedr. Fraktionen rundt til os i bestyrelsen, så vi kan reklamere op de respektive UC´er. Marianne foreslår at Netværkskonsulent; Lene Lebech inviteres til næste møde i bestyrelsen.

Ad 6                  Plakater deles ud vedr. temadagen den 26/10 2022 – invitation er sendt ud til lederrådet. Status på tilmeldte er 24 tk.

Ad 7                  Hvis medlemmer henvender sig til os i Fraktionen henviser vi til arbejdsstedets TR + AMIR. Vi, som Fraktion, kunne gøre vores kompetenceprofil skarp, så det er tydeligt hvad vi som KU løfter i vores arbejde. I et håb om at kliniske undervisere rundt om kan læne sig op at af den når der forhandles arbejdsvilkår med arbejdsgiver.

Ad 8                  Hjemmesiden ses igennem. Catharina og Nadia har ryddet op og ændret lidt på grafikken. Der mangler fortsat billeder – er på vej.

Ad 9                  Det diskuteres hvem der skal / kan byde ind i forhold til nyt logo til Fraktionen. Ann-Louise har spurgt DF og det vil koste 10.000,- Nina spørger sig også for. Til næste møde har vi alle ét/to keywords, som det nye logo skal indeholde/repræsentere.

Ad 5                  Der er generel opbakning til kompetenceprofilens format. Nadia har kommentarer til enkelte sætninger i perspektiveringen som hun vil omformulerer og sende til Ann Louise. Ann Louise indkalder Lars til onlinemøde inden sommerferie, så vi kan sende et sammenskrevet arbejdspapir ud til resten af arbejdsgruppen.

Evt.                   Der drøftes ide til årsmøde 23. Oplæg fra Christian Hjortkær om bogen ”utilstrækkelig”. Der drøftes mulige vinkler på fokus på en hel dag. Jakob tager kontakt til foredragsholder snarest når der bliver fastlagt en dato for årsmødet i 2023. Efter sommerferien arbejdes videre med planlægning. 5-dages kursus om Bæredygtig Ledelse – Københavns Universitet

 

Punkter til næste møde den 11. oktober 2022:

 • Evalueringspraksis, hvordan evalueres der rundt omkring på de forskellige UC´er.
 • Hvordan kan vi som Fraktion hjælpe Kliniske undervisere rundt omkring. Hvad står der i kontrakterne på de forskellige UC´er?

Charlotte bliver tovholder og vi sender hver enkelt kontrakt til hende inden mødet.

 

Referent; Sanne Frisch

___________________________________________

Bestyrelsesmøde i Fraktionen af Kliniske Undervisere (Zoom) - 02.09.2022

Logget på: Ann Louise, Jakob, Lars, Nina, Nadia, Catharina, Charlotte og Sanne
Ref. Sanne Frisch

Punkter til information og beslutning:

 1. Mødeplan for det kommende år.
  Tirsdag 11. okt. i uge 41, 2022
  Onsdag i uge 6 + generalforsamling + årsskurst
  Onsdag den 14.juni 2023 ( uge 24)
  Eller ad hoc på teams

 2. Man får ikke automatisk besked om nye medlemmer. Der er nu 166 medlemmer. Så det er ikke muligt at byde nye medlemmer velkommen personligt. Vi aftaler at det bliver et samlet velkommen i nyhedsbrev. Nadia har ansvaret.

 3. Status på forslag om at søge samarbejde med ergoterapeuternes "Klub for kliniske undervisere" og Jordemødrene. V. Lars og Charlotte.

 4. Samarbejdet med ergoterapiforeningen ligger lige til højrebenet. Christian Hjortkjær er svær at få booket et par år ud i fremtiden. Vi kunne håbe på at ergo inviterer os med til deres dag med Christian Hjortkjær.
  Lars forsøger fortsat at få etableret en kontakt med jordmoderforeningen. Man kunne måske lave lidt lobbyarbejde med jordmoder-udd. Og se om vi Lars ) kan få lov til at sende noget ud den vej. Ålborg, Absalon i Slagelse, KBH, Esbjerg.
  Vi vil gerne udvide invitationen til vores temadag til de to ovenstående faggrupper.
  Vær opmærksom på at man skal skrive til Heidi Astrup hvis man ikke er medlem af Danske Fysioterapeuter.

 5. Oplægsholder til årsmøde v. Jakob.
  Helle Hedegaard Hein præsenteres. Vi snakker lidt frem og tilbage om relevansen og hvordan hendes oplæg kunne bruge af os kliniske underviser. Jakob tager den videre og tager kontakt til Helle for at høre om hun kan se sig i vores fællesskab.

 6. ét/to keywords, som det nye logo skal indeholde/repræsentere pr.medlem.
  Vi udsætter punktet til næste møde, og at alle tager det med ud i UC-grupperne for at få nye ide´erne. Sanne skriver rundt til udd. For grafisk design for at høre om det kunne være en lille opgave for deres studerende.

 7. Praktikkontrakter v. Charlotte.
  Charlotte har snakket med Michael Poulsen (DF) som ikke kendte til kontrakternes eksistens. De vil gerne vende det i DF. Ellers er kontrakterne meget ens fra de forskellige landsdele.

 8. Regning på fagkongres. V. Sanne
  Ingen kan helt forklare den kreditnota som vi har modtaget. Sanne videresender til Agnes og hører om det er noget der skal handles på.

 9. Status på temadagen d. 26.10.22
  Anne-Louise har regnet på økonomien. Pt. Er der tilmeldt 55 stk. Kun 16 er eksterne og dermed betalende. Udgift på 80.000,-kr så budgettet holder, men vi vil gerne have mange flere med. Reklamere vidt og bredt og huske at sende Link med. Forslag at vi prikker vores TR og får det sendt ud til dem så de kan sende rundt i deres netværk. OG send alle sender ud plakat og link til uddannelseskoordinatorer på UC´erne igen.

 10. Evalueringspraksis
  Vi overfører punktet til næste møde. V Nadia
  Alle tjekker op på hvordan det foregår på vores respektive UC´ere.

 11. Evt.
  Punkter til næste møde:
 • Lene Lehbek, Netværkskonsulent deltager.
 • ansvarlig på til at søge nye arketikler.
 • Mini internat ??? én gang om året.
 • I forhold til Helle Hein som oplægsholder at vi fælles ”snitter oplægget til”. V. Jakob
 • Ét / to keywords til vores nye logo + opsamling fra skolerne for Grafisk Design. V Sanne og Jakob
 • Kort oprids af Arketypemodellen og motivationsprofiler v. Jakob
 • Oplæg til årsmøde, så vi noget at drøfte ud fra. Så vi kan nå at annoncere arrangementet på Temadagen. Måske en flyer som kan tages med hjem af deltagerne. V. Jakob

___________________________________________

Bestyrelsesmøde i Fraktionen af Kliniske Undervisere - 11.10.2022

Deltagere: Lars, Jakob, Ann, Sanne, Nadia, Charlotte, Nina, Catharina
Lene Lebech, netværkskonsulent deltager til mødet.
Referent: Sanne Frisch

 1. Lene Lebech deltager. fortæller hvad hun kan bruges til og hvordan.
 2. Sidste hånd på Temadagen 26/10 - antal tilmeldte, opgaver på dagen mm.

108 tilmeldte. 34 er eksterne med betaling. Ann har talt med de fleste af oplægsholderne og paneldeltagerne.

Der vil blive et VIP-frokostbord til oplægsholdere og panel + moderator, så der kan stilles skarpt på den videre snak.

En idé at inviterer podcasten; “fysiocast” så temadagen bliver bredt videre ud.

 1. Samarbejde jordemorforeningen status/opfølgning.

Jordmoderforeningen er ikke fælles organiseret, så der er ikke kommet noget retur fra dem. Vi satser på at få et fælles ben med ergoterapeutforeningen. Og at vi kan få lov til tilmelde os deres arrangement med Christian Hjortkjær foråret 2023.

Vi (Lars) spørger Kathrine Marie Lacy om hun kunne deltage på næste møde 19. Jan. Kl.  13-15

 1. Nye artikler – ansvarlig? Punkt overført fra forrige møde. Skal vi have en ansvarlig for søgning på artikler om klinisk undervisning? Skal der være en form for selektion? Er det alt vi gerne vil lægge ud? Fx artiklen fra Lykke.

Der er enighed om at artikler skal kvalitetssikres. Der efterlyses en retning for det materiale som skal ligge på hjemmesiden. Nina melder sig som tovholder, Jakob og Nadia vil gerne være sparringspartner. I fællesskab vil vi gerne søge nyt frem som kan lægges på hjemmesiden.

 1. Mini internat – nyt forslag fra Jakob og Nina.

Forslag fra Jakob og Nina: vi vil gerne drøfte mulighed for at have det ene årlige fysiske møde i Bestyrelsen som et ”mini-internat”.  Vi forestiller os at kunne mødes en fredag til middag, have en faglig eftermiddag, en social aften (selvfølgelig !) og en faglig formiddag lørdag. Tid til fordybelse, måske inspiration udefra eller bare diskussion i bund på centrale emner. Vi er fire helt nye bestyrelsesmedlemmer i fraktionen, nogle af os føler os stadig som ”halvgrønne KUF´er”, og tiden sammen med jer alle i dette forum med mulighed for at blive inspireret til egen underviserpraksis, er en central drivkraft for at deltage i arbejdet.

Ud fra betragtningen om at vi altid har mange punkter på møderne og der altid er en tidsmæssig bagkant, kunne man forstille sig at man kunne komme et spadestik dybere hvis man fik mulighed for et internat for medlemmer af bestyrelsen. Det skal være godkendt på næste generalforsamling. Sanne og Nina undersøger priser på private steder eller kursussteder. Oplægsholdere overvejes måske noget om godt samarbejde i bestyrelser eller gode on-line) kunne være den 9. + 10. Juni 2023.

 1. Oplægsholder til årsmøde /status - Helle Hein, forslag til flyer/drøftelse af tekst/indhold.
  Drøftelse af lancering. v. Jakob:

  Vedhæftet forslag til flyer/ opslag til hjemmeside om årsmødet med oplæg fra Helle H Hein. Brug for at vi kan drøfte teksten til oplægget samt om uddraget af bogen er relevant til at gøre kliniske undervisere nysgerrige. Præsentationen af hende er fra hendes egen hjemmeside, og noget hun ønsker vi bruger.

  Drøfte om vi skal have det klar til lancering d. 26.10, eller er det sekundært efter at vi har annonceret hende i nyhedsbrevet. Hvis ja, synes jeg hun skal nå at godkende teksten inden vi lancerer.

Jakob gennemgår hvad det er han har aftalt med Helle Hein ang. hendes oplæg til vores årsmøde.

Helle Hein har tilbudt at lave et oplæg til diskussion.

Prisen for ikke medlemmer ligger på 400,- kr.

Flyer færdiggøres og ligger klar til Temadagen.

Der tilføjes at der er mulighed for on-line deltagelse. Jakob redigerer og senderrundt i bestyrelsen inden print.

 1. Vore nye LOGO. Opfølgning. Ét / to keywords til vores nye logo + opsamling fra skolerne for Grafisk Design. v. Sanne, samt input fra grafisk designer/DF v. Ann.

Punkt til generalforsamling; om der skal bruges 10.000,- kr. til nyt logo.

Vi har forslag til hvilke værdier et nyt logo skal indholdet som kan medsendes til danske fysioterapeuters grafiske konsulent.

 1. Praktikkontrakter v. Charlotte. Blev vi færdige med dette sidst? Opfølgning?

Kontrakterne er mellem UC´erne og vores ansættelsessteder. Charlotte laver et indspark til nyhedsbrevet.

 1. Evalueringspraksis. Punkt overført fra forrige møde.

Punktet diskuteres kort og tages videre til næste møde, Sanne er ansvarlig.

 1. Henvendelse fra Fraktionen for privat praktiserende.

Jesper Ottosen, formand for Fraktionen af Privat Praktiserende har henvendt sig til Ann Louise med et ønske om, at vi som fraktion vil give et Webinar for de privatpraktiserende .  Det kunne være et forslag at tage kontakt til Nils-Bo de Vos Andersen, klinik i Bjerringbro eller Kristina Vestergaard fra Kolding, som begge er private med studerende. Ann Louise snakker med Jesper igen  og får præciseret opgaven.

 1. Eventuelt:

- Update på arbejdet med kompetenceprofilen ved Lars. Der forestår fortsat små rettelser, men næste udgave er snart på vej. Ann Louise præsenterer profilen i hovedtræk for Hovedbestyrelsen 12. Okt.  Der mangler fortsat at præsentere det for uddannelseslederne.

- Absalon skal i gang med at reviderer alle semestre på uddannelsen, Nina informerer om at hun har meldt sig.

- KU skal til at arbejde med netværksgrupper på tværs af sektorer.