Referat af bestyrelsesmøde 11.10.2022

Bestyrelsesmøde i Fraktionen af Kliniske undervisere

18.10.2022

Bestyrelsesmøde i Fraktionen af Kliniske Undervisere - 11.10.2022

Deltagere: Lars, Jakob, Ann, Sanne, Nadia, Charlotte, Nina, Catharina
Lene Lebech, netværkskonsulent deltager til mødet.
Referent: Sanne Frisch

 1. Lene Lebech deltager. fortæller hvad hun kan bruges til og hvordan.
 2. Sidste hånd på Temadagen 26/10 - antal tilmeldte, opgaver på dagen mm.

108 tilmeldte. 34 er eksterne med betaling. Ann har talt med de fleste af oplægsholderne og paneldeltagerne.

Der vil blive et VIP-frokostbord til oplægsholdere og panel + moderator, så der kan stilles skarpt på den videre snak.

En idé at inviterer podcasten; “fysiocast” så temadagen bliver bredt videre ud.

 1. Samarbejde jordemorforeningen status/opfølgning.

Jordmoderforeningen er ikke fælles organiseret, så der er ikke kommet noget retur fra dem. Vi satser på at få et fælles ben med ergoterapeutforeningen. Og at vi kan få lov til tilmelde os deres arrangement med Christian Hjortkjær foråret 2023.

Vi (Lars) spørger Kathrine Marie Lacy om hun kunne deltage på næste møde 19. Jan. Kl.  13-15

 1. Nye artikler – ansvarlig? Punkt overført fra forrige møde. Skal vi have en ansvarlig for søgning på artikler om klinisk undervisning? Skal der være en form for selektion? Er det alt vi gerne vil lægge ud? Fx artiklen fra Lykke.

Der er enighed om at artikler skal kvalitetssikres. Der efterlyses en retning for det materiale som skal ligge på hjemmesiden. Nina melder sig som tovholder, Jakob og Nadia vil gerne være sparringspartner. I fællesskab vil vi gerne søge nyt frem som kan lægges på hjemmesiden.

 1. Mini internat – nyt forslag fra Jakob og Nina.

Forslag fra Jakob og Nina: vi vil gerne drøfte mulighed for at have det ene årlige fysiske møde i Bestyrelsen som et ”mini-internat”.  Vi forestiller os at kunne mødes en fredag til middag, have en faglig eftermiddag, en social aften (selvfølgelig !) og en faglig formiddag lørdag. Tid til fordybelse, måske inspiration udefra eller bare diskussion i bund på centrale emner. Vi er fire helt nye bestyrelsesmedlemmer i fraktionen, nogle af os føler os stadig som ”halvgrønne KUF´er”, og tiden sammen med jer alle i dette forum med mulighed for at blive inspireret til egen underviserpraksis, er en central drivkraft for at deltage i arbejdet.

Ud fra betragtningen om at vi altid har mange punkter på møderne og der altid er en tidsmæssig bagkant, kunne man forstille sig at man kunne komme et spadestik dybere hvis man fik mulighed for et internat for medlemmer af bestyrelsen. Det skal være godkendt på næste generalforsamling. Sanne og Nina undersøger priser på private steder eller kursussteder. Oplægsholdere overvejes måske noget om godt samarbejde i bestyrelser eller gode on-line) kunne være den 9. + 10. Juni 2023.

 1. Oplægsholder til årsmøde /status - Helle Hein, forslag til flyer/drøftelse af tekst/indhold.
  Drøftelse af lancering. v. Jakob:

  Vedhæftet forslag til flyer/ opslag til hjemmeside om årsmødet med oplæg fra Helle H Hein. Brug for at vi kan drøfte teksten til oplægget samt om uddraget af bogen er relevant til at gøre kliniske undervisere nysgerrige. Præsentationen af hende er fra hendes egen hjemmeside, og noget hun ønsker vi bruger.

  Drøfte om vi skal have det klar til lancering d. 26.10, eller er det sekundært efter at vi har annonceret hende i nyhedsbrevet. Hvis ja, synes jeg hun skal nå at godkende teksten inden vi lancerer.

Jakob gennemgår hvad det er han har aftalt med Helle Hein ang. hendes oplæg til vores årsmøde.

Helle Hein har tilbudt at lave et oplæg til diskussion.

Prisen for ikke medlemmer ligger på 400,- kr.

Flyer færdiggøres og ligger klar til Temadagen.

Der tilføjes at der er mulighed for on-line deltagelse. Jakob redigerer og senderrundt i bestyrelsen inden print.

 1. Vore nye LOGO. Opfølgning. Ét / to keywords til vores nye logo + opsamling fra skolerne for Grafisk Design. v. Sanne, samt input fra grafisk designer/DF v. Ann.

Punkt til generalforsamling; om der skal bruges 10.000,- kr. til nyt logo.

Vi har forslag til hvilke værdier et nyt logo skal indholdet som kan medsendes til danske fysioterapeuters grafiske konsulent.

 1. Praktikkontrakter v. Charlotte. Blev vi færdige med dette sidst? Opfølgning?

Kontrakterne er mellem UC´erne og vores ansættelsessteder. Charlotte laver et indspark til nyhedsbrevet.

 1. Evalueringspraksis. Punkt overført fra forrige møde.

Punktet diskuteres kort og tages videre til næste møde, Sanne er ansvarlig.

 1. Henvendelse fra Fraktionen for privat praktiserende.

Jesper Ottosen, formand for Fraktionen af Privat Praktiserende har henvendt sig til Ann Louise med et ønske om, at vi som fraktion vil give et Webinar for de privatpraktiserende .  Det kunne være et forslag at tage kontakt til Nils-Bo de Vos Andersen, klinik i Bjerringbro eller Kristina Vestergaard fra Kolding, som begge er private med studerende. Ann Louise snakker med Jesper igen  og får præciseret opgaven.

 1. Eventuelt:

- Update på arbejdet med kompetenceprofilen ved Lars. Der forestår fortsat små rettelser, men næste udgave er snart på vej. Ann Louise præsenterer profilen i hovedtræk for Hovedbestyrelsen 12. Okt.  Der mangler fortsat at præsentere det for uddannelseslederne.

- Absalon skal i gang med at reviderer alle semestre på uddannelsen, Nina informerer om at hun har meldt sig.

- KU skal til at arbejde med netværksgrupper på tværs af sektorer.