Generalforsamling

Her finder du referater fra de tidligere generalforsamlinger de sidste fem år.

Generalforsamling 2015
Generalforsamling 2016
Generalforsamling 2017
Generalforsamling 2018
Generalforsamling 2019

___________________________________

Generalforsamling 2019

Referat fra generalforsamling 29.1.2019 i Fraktionen af Kliniske Undervisere i Fysioterapi.

Referent Lars Engelst Petersen

Formandens beretning v. Uffe Holmsgaard blev fremlagt og godkendt.

Fremadrettet vil det være et fokusområde for fraktionen at arbejde med vilkår - samarbejdsaftaler - og funktionsbeskrivelser for KUF’erne.

Der blev spurgt til lønstigningen til de kliniske undervisere, der træder i kraft pr. 01.04.2019 - se nedenstående.

Det regionale område:

https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2018/regional-aftale-erfarne-fysioterapeuter-og-kliniske-undervisere-far-mere

Det kommunale område:

https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2018/kommunal-aftale--loft-til-erfarne-fysioterapeuter-og-kliniske-undervisere

Kontrakterne mellem de kliniske undervisningssteder er til forhandling og under pres. Betalingen reduceres, og der tales om, at man som klinisk undervisningssted risikerer ikke at få betaling for perioden, hvis den studerende ikke består sin eksamen.

I debatten talte vi endvidere om hvad der kan gøres for de praktiserendes vilkår og aflønning. Christina Vestergaard, praktiserende og klinisk underviser i Kolding, inviteres med til det kommende bestyrelsesmøde i fraktionen d. 08.03.2019.

2 - Indkomne forslag:

Der er ikke indkommet forslag og bestyrelsen har heller ikke fremsat forslag.
Så punktet er hurtigt overstået.

3 - Regnskab og budget:

Der fremlægges revideret og revisorgodkendt regnskab.
Dette godkendes uden bemærkninger.
Lene Tanggaard, Rasmus Willig og Dorthe Birkmose foreslås som oplægsholdere til næste årsmøde.

4 - Eventuelt: Intet nyt fra Vestfronten!

Udover generalforsamling var der årsmøde hvor Marie Børresen og Svend Brinkmann kom og fortalte. Marie Børresen arbejder med fysioterapi i Masanga. Hun efterlyser undervisere på hendes fysioterapeutuddannelse dernede, hvis man skulle være interesseret i at høre mere om det foretagende, så kan man læse mere på deres hjemmeside masanga.dk eller kontakte hende på mail: marieborresen(snabel-a)masanga.dk.

 

 

 

Generalforsamling 2018

Referat fra generalforsamling 1.2.2018 i Fraktionen af Kliniske Undervisere i Fysioterapi

Referent: Jane Østergård Lundbæk

Dirigent: Uffe Holmsgaard

Formandens beretning v. Uffe Holmsgaard blev fremlagt og godkendt med få spørgsmål.

Budget v. Agnes: Fremlagt og godkendt med få kommentarer.
Formandens takkede kasserer, webmaster og revisor som alle fortsætter.

Evt.

Orientering v. Ann Louise Lunddahl om repræsentantskabsmøde i november, hvor der blev arbejdet med den nye arbejdsmarkedsmodel, der nu er vedtaget. Hvis der er nogen der ønsker yderligere information om processen kan Ann Louise kontaktes på anlc@kolding.dk

Der er en generel opfattelse i bestyrelsen om at fraktionen er blevet mere tydelig i Danske Fysioterapeuters regi og bliver lyttet til i højere grad end tidligere.

Uffe Holmsgaard og Lykke Østergaard sidder i en gruppe, hvor der kigges på hvordan reglerne omkring fravær i praktikken kan håndteres.

 

 

 

Generalforsamling 2017

 

Generalforsamling i Kolding.

Generalforsamling d. 18.01.17

Dirigent: Agnes Engemann

Referent: Jane Lundbæk

Formandens beretning er sendt ud.

Ingen kommentarer, men Uffe fremhæver det store arbejde der gjort generelt, men i særdeleshed af Ann i repræsentantskabet, hvor der har været to forslag på. Forslagene blev desværre ikke vedtaget, men der har været en god debat i den forbindelse.

Der opfordres fra bestyrelsen til at der deltages i workshop for klinisk undervisning i Ålborg d. 13/3-17 og at man tager den praktikbærende leder med. http://www.klinuvfys.dk/Kurser/Workshop-Kvalitet-i-fremtidens-kliniske-uddannelse-og-undervisning-/

Nyt der ikke fremgår af formandens beretning er, at de kliniske undervisere er presset i forhold til klinisk eksamen, idet der nogle steder er tolket, at eksaminationen skal foretages af UC undervisere.

En enkelt kommentar på dette fra Jens i forhold til at forholde sig kritisk til sit medlemskab af DF

Husk at der løbende er mulighed for orientering på hjemmesiden http://www.klinuvfys.dk/

Regnskab

Agnes fremlagde regnskabet.

Der står mange penge på kontoen (som vanligt), så det anbefales fra revisoren at der afholdes kurser og bruger pengene på det. Det er ikke hensigten med fraktionen at akkumulere midler.

Der opfordres bredt til de forskellige UC’er om at arrangere kurser. Kravet er dog at arrangementet er åbent for alle kliniske undervisere og at indholdet relevant for klinisk undervisning.
Det foreslås også at der bruges lidt ressourcer på at synliggøre fraktionen ved både internationale og nationale konferencer.

Regnskabet godkendes.

Indkomne forslag

Bestyrelsen er fremkommet med mindre vedtægtsændringer bl.a. vedrørende informationskanaler såsom hjemmeside og nyhedsbrev på e-mail. 

Forslagsændringerne er vedtaget og bliver skrevet ind på vedtægterne der kan findes på hjemmesiden.

Budget

Ikke de store ændringer

Budgettet godkendes

Revisor

Bodil Thomsen genvælges

Evt.

Der spørges til hvor mange medlemmer der er i fraktionen: Uffe redegør for at vi er ca. 150 ud af omkring 300 KUF på landsplan

Jens: Har på eget initiativ haft kontakt med Danmarks Lærerforening, der ikke vil udelukke at KUF’er måske skulle kunne blive medlemmer og lave overenskomstforhandlinger for os. Dette er foranlediget af en fornemmelse af ikke at blive hørt ved DF.

Uffe og Ann uddyber problematikken omkring klinisk eksamen. Dette emne drøftes videre og der kommer en beretning/nyhedsbrev, når bestyrelsen ved mere.

 

Generalforsamling 2016

 

Generalforsamling i Roskilde. Referatet står nederst.

Indkaldelse til generalforsamling i fraktionen af kliniske undervisere den 27-4-2016

Generalforsamlingen afholdes på Roskilde sygehus i Reumatologisk afdeling. Kl 15.00

Der indkaldes til generalforsamling med følgende dagsorden:
1 Godkendelse af referent og ordstyrer.
2 Godkendelse af dagsorden
3 Formandens beretning.
4 Godkendelse af regnskab
5 Fastlæggelse af periode for næste generalforsamling i 2017.
6 Evt.

Der vil være en beskeden forplejning under behandlingen af dagsordenen.
Efter de formelle handlinger (vi satser på ved 18 tiden) er tanken at dem der har lyst går ud og spiser middag i Roskildes pulserende aftenliv. (Restauranten vil blive bestilt efter antal tilmeldinger og vil være med rimelige priser)

Tilmelding til undertegnede på mail senest 26/4 kl 12.

Mvh
Uffe Holmsgaard Rasmussen
Formand i fraktionen af kliniske undervisere.
Ulr@regionsjaelland.dk

Referat

1. Godkendelse af referent og ordstyrer. Ann og Kirsten.

2. Godkendelse af dagsorden

- GF er proforma godkendt men skal godkendes ekstraordinært til årsmøde i
efteråret, da GF ikke er indkaldt rettidigt.

3. Formandens beretning.

4. Godkendelse af regnskab

Revisor foreslår at der afholdes 2 årlige kurser, da der er plads i budgettet til det.
Bestyrelsen fastholder at fraktionen afholder 1 årligt kursus da strategien foreløbigt har
vist sig at virke. Der er tiltagende deltager antal, men det er ofte de samme som
deltager. Flere kolleger oplever at det er svært at få fri til at komme med på kurset,
selvom det er betalt via medlemskontingent.
Bestyrelsen forfatter et skriv til grupperne om at det er muligt at selv arrangere et
kursus hvis man har særlige ønsker inden for vores rammer svarende til det
pædagogiske sigte, og man kan søge bestyrelsen om at dække gruppens udgifter.
Regnskabet er godkendt.

5. Fastsættelse af periode for næste generalforsamling

Det er nødvendigt at ændre i vedtægterne da vi ikke indkalder via danske
fysioterapeuters fagblad, men i stedet via deres elektroniske platform. Det skal
godkendes på den ekstraordinære GF til kommende årsmøde.
Bestyrelsen vil bestræbe sig på at indkalde til GF i jan/feb. Som beskrevet i vedtægterne.

6. evt.

Til efterårets årsmøde planlægges det at Jørgen Brandt (skoleleder for USCJ, fysioterapeutuddannelsen) vil fortælle om den nye studieordning.

 

Generalforsamling 2015

 

Referat af generalforsamling i fraktionen af kliniske undervisere i fysioterapi 2015

  Kolding Sundhedscenter d. 19.11.2015

  • Valg af dirigent og referent.

Dirigent: Agnes

Referent: Inger

Agnes erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt. Tidspunktet sidst på året passer dog ikke ift. vedtægterne

 

  • Formandens beretning.

    I bestyrelsen har vi været involveret ift. ny studieordning på fys-studiet. Vi har søgt indflydelse og haft et godt samarbejde med Danske Fysioterapeuter i den sammenhæng. Ann har været med i en af de tværfaglige gruppe omkring klinisk undervisning (gr. 8). Der har været mange teoretikere / undervisere og meget få praktikere i grupperne. Vi har skulle give en del feedback til DF på de skriftlige dokumenter udarbejdet i grupperne. Desuden har vi talt med DF om deres ønske om, at uddannelsen engang kan blive universitetsbaseret med turnusår. Ingen ved, hvem der i så fald skal have ansvaret for turnus.

     Catarina og Frederikssund sygehus er flyttet til UCC Hillerød, så det har givet plads til Inger fra Metropol. Vi mangler fortsat en fra Aalborg-skolen. Formanden præsenterer resten af bestyrelsen; Uffe fra Roskilde/Næstved, Ann fra Esbjerg/Haderslev , Kirsten fra Odense, Bente fra Århus, Jens fra Holsterbro. Agnes står for budget og regnskab.

    Ann sidder stadig som suppleant i hovedbestyrelsen, hvorfor vi får en del info derfra. Formanden henviser til en undersøgelse af dimmittender: 54 % af nyansatte har været omfattet af introduktionsordninger. Kun 78 % har haft alm. Løn i introduktionsperioden. Dette hænger godt sammen med, at DF har udtalt, at der uddannes for mange fysioterapeuter – vi uddanner til arbejdsløshed, hvilket kan være et problem ift. Løn og ansættelsesforhold. I salen er der diskussion omkring dette og  nogle udtrykker, at DF skal være mere aktive i bl.a. medierne ift. at skaffe nye jobs.

Folk er pressede ift. tiden på arbejdspladsen med den måde, vi gør det på (med fuldtidsansættelse til vejledning) sammenlignet med eks. Sygeplejersker.  Vi kæmper i bestyrelsen for vores forhold sammen med DF. Uffe gav udtryk for, at vi ikke kan have borgere / patienter, mens der er studerende – det er svært at have ansvar for begge dele. Husk at bruge UTH systemet ift. de studerende, så det er synligt, at det ikke bare er ukompliceret at have med studerende at gøre.

    Vores funktionsbeskrivelse fungerer stadig og kan bruges ved eks. forhandling.

UCC har ikke længere møder med fraktionen af kliniske undervisere.

Vi har set på vores egen lønudvikling – vi ønsker et uddannelsesløft og dermed et lønløft. Lektorgodkendelse eller lignende for kliniske undervisere er fortsat ambitionen for fraktionen. DF siger, at de er positive overfor dette.

 

  • Strategi for kliniske undervisere

158 medlemmer i fraktionen lige nu, hvilket er fint. Strategien med at afholde pædagogiske kurser har derfor haft effekt. 40 tilmeldt i år.  Strategien lægges ind på hjemmesiden.

 

  • Budget og regnskab

    Budget og regnskab kan downloades fra hjemmesiden. Der et godt styr på økonomien og i januar 2015 havde vi en formue på 82.000 kr. Vi skal forsøge ikke at akkumulere overskud. Regnskabet blev godkendt. Budget for 2015 godkendes også med et forventet underskud, selvom det ikke ser ud til at blive underskud. Vi må overveje et kursus på Sjælland. Der opfordres til, at hvis nogle medlemmer gerne vil arrangere et kursus på vegne af fraktionen, så er de velkomne. Det foreslås, at kunne det være på skift KUF´erne på skolerne, der kunne arrangere kurserne eller man kunne overveje 2 dages kursus.

Vi arbejder på at flytte kurset til 1. kvartal 2016 for at kunne se på budgettet for året som revisor foreslår.

Det foreslås fra salen at se på Lene Tanggard & Svend Brinckmann fra Aalborg universitet som foredragsholdere om uren pædagogik.

 

 

  • Kvalitetsudvikling af kliniske undervisere

Vi arbejder tæt sammen med Rene Andreasen i DF for at få samarbejde med Dorte Drachmann. Vi kan ikke kopiere sygeplejerskerne, men skal have en anden kvalitet.

 

  • Funktionsbeskrivelse for kliniske undervisere i privat praksis.

Kirsten fra Odense skolen fremlægger, at hun er i gang med at udarbejde en funktionsbeskrivelse som KUF i privat praksis. I Region Syddanmark er der sendt spørgeskemaer blandt KUF i praksis ud for at se på løn og ansættelsesforhold i praksis for at finde en ordning eller nogen anbefalinger ift. dette

 

  • Eventuelt.